Plan BIOZ

Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zawiera najważniejsza ustalenia dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac na budowie. Obowiązek jego sporządzania nakłada ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414, z późn. zm.). Co powinien zawierać i kto ma obowiązek go stworzyć?

Kiedy należy opracować plan BIOZ?

Obowiązek sporządzenia planu przed rozpoczęciem budowy dotyczy wszystkich sytuacji, gdy roboty będą trwały powyżej 30 dni roboczych i będą angażowały minimum 20 pracowników. Sporządza się go także wówczas, gdy pracochłonność robót przekroczy 500 osobodni lub gdy planuje się wykonywać jedne wymienionych w ustawie robót (art. 21a, ust. 1, pkt. 2 Prawa Budowlanego). Należą do nich prace:

major-construction-site-1209752
Plan BIOZ jest wymagany na większości budów. Fot. Freeimages.com
  1. Obarczone wysokim ryzykiem dla zdrowia lub życia pracowników, takie jak np. roboty na wysokości, w wykopach, w studiach, pod ziemią, w tunelach lub stwarzające ryzyko utonięcia
  2. Wymagające użycia środków chemicznych lub czynników biologicznych będących zagrożeniem dla zdrowia ludzi
  3. Przy których występuje promieniowanie jonizujące
  4. Prowadzone w bezpośredniej okolicy linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych (czynnych)
  5. Wymagające użycia materiałów wybuchowych
  6. Obejmujące montaż lub demontaż ciężkich prefabrykatów
  7. Wykonywane w kesonach lub przez kierujących pojazdami, które są zasilane z linii napowietrznych

Szczegółowe wyliczenie robót należących do każdej z tych kategorii znajduje się w §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Ponieważ prace ziemne i na wysokościach prowadzone są niemal na każdej budowie, obowiązek sporządzenia planu BIOZ dotyczy większości inwestycji. Plan musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki, w których będą prowadzone roboty.

Reklama


Kto sporządza plan BIOZ?

Plan BIOZ opracowywany jest przez kierownika budowy na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa, dostarczonych przez projektanta (art. 21a ustawy Prawo Budowlane). Kierownik może zlecić wykonanie planu komuś innemu, ale to on ponosi odpowiedzialność za to, by przed rozpoczęciem prac na budowie plan BIOZ został opracowany.

Co zawiera plan BIOZ?

documents-1427202
Każdy plan BIOZ powinien się składać z 3 części. Fot. Freeimages.com

Zgodnie z cytowanym powyżej Rozporządzeniem, plan BIOZ składa się z trzech części: karty tytułowej, opisu oraz części rysunkowej, opracowywanej na kopii projektu zagospodarowania terenu.

Na stronie tytułowej powinny się znaleźć informacje o budowie (nazwa i adres obiektu) oraz dane inwestora, kierownika budowy i osoby sporządzającej plan (jeżeli nie robi tego kierownik).

W części opisowej umieszcza się informacje dotyczące zakresu robót (w tym także kolejność ich realizacji oraz wykaz obiektów, które będą podlegały rozbiórce lub adaptacji). W tej części planu należy wskazać również elementy zagospodarowania terenu, które mogą być niebezpieczne dla pracowników. Twórca planu powinien umieścić w nim dane dotyczące występującego na terenie budowy ryzyka (wraz z określeniem skali, rodzaju, miejsca i czasu wystąpienia zagrożenia) oraz przedstawić sposoby zabezpieczenia przed nim (m.in. sposoby wygrodzenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych).

W każdym planie BIOZ muszą się również znaleźć informacje o sposobie poinformowania pracowników o występującym ryzyku na budowie, a także o tym jak prowadzony będzie instruktaż przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych. To ważne, ponieważ zanim rozpoczną się prace, zatrudnieni muszą wiedzieć o środkach ochrony indywidualnej, które powinni stosować, znać zasady zachowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia i wiedzieć kto sprawuje nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. Plan opisuje również sposoby przechowywania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia (m.in. sposób ich magazynowania i transportowania), a także precyzuje gdzie można znaleźć dokumentację budowy oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych, które są użytkowane na budowie.

construction-hard-hat-plan-1512931
Plan BIOZ powstaje na podstawie informacji dostarczonych przez projektanta. Fot. Freeimages.com

Uzupełnieniem części opisowej jest kopia projektu zagospodarowania działki. Projekt nie tylko powinien spełniać wymogi stawiane projektom przez Prawo Budowlane, ale również zawierać czytelną legendę, oznaczenie czynników niebezpiecznych, a także rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, urządzeń ppoż. oraz granice wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych. Na projekcie muszą być naniesione pomieszczenia higieniczno-sanitarne, place produkcji pomocniczej oraz naszkicowany układ komunikacyjny.

Czy plan BIOZ można zmieniać?

Plan BIOZ można dowolnie modyfikować, dostosowując do zmieniającej się sytuacji na budowie. Każda taka modyfikacja powinna zostać wykonana przez kierownika robót, a adnotację o niej (a także o przyczynie jej wprowadzenia) umieszcza się w planie.

Za brak planu BIOZ grożą poważne konsekwencje, łącznie ze wstrzymaniem budowy przez nadzór budowlany. Jeżeli prace na budowie są prowadzone bez planu, inspektor może również ukarać osoby odpowiedzialne za jego sporządzenie mandatem karnym.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2015-08-25

Autor tekstu

Pasjonatka wrzosów i lawendy, znawczyni prawa budowlanego. Z zamiłowania tekściara, która w swoim życiu przeprowadziła już wiele remontów i umeblowała niejeden pokój. Swoją wiedzę i doświadczenie stara się przekazać w tekstach.