Przyłącze energetyczne – formalności

Przyłącze energetyczne – formalności

Jak każdy proces budowlany, także wykonanie przyłącza energetycznego podlega określonym przepisom. W ciągu ostatnich lat zostały one jednak znacznie uproszczone.

Mamy wybór
W wyniku nowelizacji Prawa budowlanego z 28 lipca 2005 roku, nie ma obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza. Dotyczy to zarówno przyłącza obsługującego konkretny obiekt, jak też przyłącza dla niezabudowanych działek.Obecnie dopuszczalne są dwa tryby postępowania, zgodne z wspomnianym dokumentem.

Artykuł 29a Prawa budowlanego zezwala na budowę przyłącza bez konieczności zgłaszania tego faktu, natomiast artykuł 30 stanowi o obowiązku zgłoszenia faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku dokonania zgłoszenia należy określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Jeśli chcemy budować przyłącze bez zgłoszenia, obowiązują nas warunki i wymagania Zakładów Energetycznych, uwzględniające aktualnie obowiązujące przepisy branżowe, regulujące warunki przyłączania do sieci.

Zgłaszamy…
Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste itp.), odpowiednie szkice lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Najczęściej wymagane jest też przedstawienie warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez Zakład Energetyczny na wniosek inwestora.
Kolejnym dokumentem jest projekt zagospodarowania działki lub terenu z zaznaczoną lokalizacją planowanego przyłącza oraz opisem technicznym instalacji. Taki projekt wykonuje osoba uprawniona na kopii aktualnej mapy geodezyjnej.

Reklama


Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, bowiem czasu ma urząd na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Brak sprzeciwu oznacza zgodę na budowę przyłącza zgodnie z przedstawionym projektem.

Jeśli jednak nie rozpoczniemy prac przed upływem dwóch lat, zgłoszenie traci ważność i całą procedurę należy zacząć od początku.

…lub nie
Nie ma co ukrywać, że drugi wariant, oferowany przez obecnie obowiązujące Prawo budowlane, ułatwi nam życie.

Nie musimy bowiem dokonywać zgłoszenia. Nie zwalnia to jednak od konieczności stosowania przepisów prawa energetycznego. Będziemy również potrzebowali wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami planu sytuacyjnego, wykonanego na kopii aktualnej mapy geodezyjnej. Musi być na nim zaznaczone miejsce, w którym ma się znaleźć przyłącze.

I co dalej
Niezależnie od drogi formalnej, jaką przyjęliśmy, miejsce lokalizacji przyłącza musi być wytyczone w terenie przez uprawnionego geodetę, zaś po zakończeniu budowy konieczna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, również wykonana przez uprawnionego geodetę. Przyłącze bowiem musi zostać naniesione na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Projekt przyłącza wymaga też współpracy z rejonowym zakładem energetycznym. Pobieramy stamtąd wniosek, do którego musimy dołączyć wszystkie wymagane załączniki i określić wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną. Wymagane jest również pozwolenie na budowę. Jednak zestaw załączników bywa rożny w zależności od Zakładu Energetycznego. Po otrzymaniu umowy i warunków dostawy energii należy uiścić należność za pierwszy okres korzystania z prądu i czekać nawet ponad rok, aż zostanie wykonane przyłącze.
Zakład Energetyczny doprowadza prąd do działki i umieszcza w linii ogrodzenia skrzynkę przyłącza. Dalsza część prac należy do inwestora.

Zakończenia budowy samego przyłącza nigdzie nie zgłaszamy, trzeba natomiast dołączyć potwierdzenie odbioru do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu.

Przyłącze energetyczne jest umieszczone najczęściej w ogrodzeniu działki lub tuż koło niego. (fot. Elmon)

przylacze

Brak transformatora w pobliżu lub transformator, do którego nie da się podłączyć kolejnego odbiorcy skazuje nas na długie czekanie i dyskusje, kto ma zapłacić za nowy. fot. (Eksa)

transformator

Przykładowy formularz wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu przyłączanego bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW.
plik_do pobrania.pdf


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2010-12-29

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Przeczytaj również