Dobudowa garażu do domu zgodnie z prawem

Dobudowa garażu do domu zgodnie z prawem

Do niedawna na budowę lub dobudowę garażu trzeba było uzyskać pozwolenie. Na szczęście, prawo budowlane zmieniło się. Co prawda, jednoznaczna definicja garażu jeszcze nie powstała, ale otworzyła się furtka związana z dobudową budynków gospodarczych.

Garaż

Prawo budowlane a wymagania niektórych organów lokalnych

W 2016 r. życie wszedł przepis, który umożliwił wznoszenie budynków gospodarczych na podstawie samego zgłoszenia. Wystarczy tylko zgłoszenie właściwemu miejscowemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud.). Zmiany przepisów z 2016 roku dot. m.in. budowy garaży (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm. – pr. bud.) ułatwiają inwestorom wzniesienie garażu bez pozwolenia na budowę. Jednak specjaliści wskazują ma wiele pytań i wątpliwości związanych z nowelizacją przepisów.

Nie trzeba już pozwolenia na budowę dla zbudowania: parterowych, wolnostojących budynków o funkcji rekreacyjnej – indywidualnej, ale powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 35 m2. Wiele osób wykorzystuje ten zapis do budowy garażu, postępując w następujący sposób: zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, które nie przekraczają 25 m kw., można budować po uprzednim zgłoszeniu miejscowemu staroście zamiaru ich budowy (trzeba tylko spełnić warunek, że łączna liczba dobudowywanych budynków gospodarczych nie przekracza dwóch budynków na każde 500 m kw. powierzchni działki). Nie trzeba też pozwolenia na budowę parterowych budynków wolnostojących stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m 2 oraz wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2 (ale ich łączna liczba nie powinna przekraczać dwóch obiektów na każde 1000 m2.Można także dobudowywać przydomowe ganki, altany i oranżeria, jeśli ich liczba nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Ta nowelizacja przepisów ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procesów inwestycyjnych. Dzięki zmianom znacznie skrócił się czas potrzebny doukończenia przedsięwzięcia budowlanego. Niektóre starostwa w dalszym ciągu wymagają jednak pozwolenia na budowę garażu. Dlatego jeżeli zamierzasz postawić na swojej działce garaż warto sprawdzić jakie decyzje w tym temacie wydał starosta na terenie Twojego powiatu.

Brak definicji garażu

Nowelizacja nowelizacją, ale nadal w polskim prawie budowlanym brak jest jednoznacznej definicji garażu, czy wzmianki o przeznaczeniu dobudowywanego budynku gospodarczego. Teoretycznie, można więc zbudować budynek gospodarczy i wykorzystywać go do przechowywania w nim samochodu. Może kiedyś doczekamy się ujednolicenia i uproszczenia przepisów – prace jednak nadal trwają. Prawdopodobnie zakończą się uznaniem, że garaż przeznaczony maksymalnie dla trzech samochodów jest budynkiem gospodarczym. Co to jest garaż? Pod tym pojęciem rozumie się budynek lub pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów. Garaż traktowany jest jako obiekt posiadający dach oraz wszystkie ściany wraz z otworem, przez które wjeżdża pojazd. Wiata natomiast jest konstrukcją otwartą, bez ścian, z dachem lub konstrukcją, która posiada ściany maksymalnie z trzech stron i dach pełny lub niepełny. Według prawa garaż może być traktowany jako obiekt tymczasowy, który służyć nam będzie na krótki okres czasu. Zgodnie z art.29 ust.1 pkt 12 prawa budowlanego garaż taki powinien nie być trwale związany z gruntem i obiekt taki musi być możliwy do przeniesienia lub rozebrania nie później niż przed upływem 120 dni od daty zgłoszenia go do określonych władz. Nie może też mieć więcej niż 25 mkw zabudowy. Prawo budowlane jednak wyraźnie mówi, że można wznieść budynek gospodarczy i przechowywać w nim samochód. Takie obiekt musi spełniać warunki określone w art.29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego.

Wiata garażowa

Reklama


Wiata garażowa jest pod względem formalności dużo prostsza do zbudowania. Nie trzeba mieć pozwolenia na budowę. Z punktu widzenia prawa budowlanego wiata garażowe nie jest budynkiem! Można zbudować wiatę o powierzchni do 50m2 na działce przeznaczonej na budownictwo mieszkalne lub na działce, na której stoi już budynek. Jeżeli inwestor chce postawić wiatę na działce niezagospodarowanej, to trzeba uzyskać dokument o przeznaczeniu działki. Należy zapoznać się z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania. Stosowny urząd powinien wydać decyzję o warunkach zabudowy. Na podstawie tej decyzji możliwe będzie zbudowanie wiaty do 50m2 bez konieczności zgłaszania obiektu w celu wydania pozwolenia na budowę. Wiata, która nie posiada żadnej ściany bocznej może być zlokalizowana nawet w granicy działki. Jeżeli jednak chcesz posiadać chociaż jedną ścianę boczną w swojej wiacie, która powodowałaby zacienienie działki sąsiada, to należy uzyskać decyzji o warunkach zabudowy, a później pozwolenie na budowę.

Odległość garażu od granicy działki

Garaż musi być zlokalizowany w odpowiedniej odległości od granicy działki. Minimum 3 lub 4 metry. Odległość mniejsza niż 3 m dotyczy sytuacji, gdy garaż jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Odległość większa niż 4 m związana jest z konstrukcją, która od strony granicy ma okna lub drzwi. Z przepisów wynika, że zmniejszenie tych odległości jest możliwe, ale zawsze wymaga uzyskania stosownej decyzji w pozwoleniu na budowę.

A co w przypadku garaży większych niż 35m2?

Co w przypadku chęci zbudowania garażu, który ma większą powierzchnię niż 35 m2 i np. z dodatkową powierzchnią na kondygnacji górnej? Taki obiekt wymaga pozwolenia na budowę. Powierzchnię zabudowy liczy się „po ścianach zewnętrznych”. Taki garaż może być posadowiony w gruncie na stałe lub na tzw. bloczkach. Pozwolenie na budowę musi zostać wydane jeżeli garaż ma być duży,a zbudować go można z blachy i osadzić na tzw. “bloczkach” lub wymurować i osadzić w gruncie na stałe. Znowelizowane prawo budowlane nie różnicuje takich obiektów, traktuje je tak samo. A szkoda.Poprzez zmianę związaną z uchyleniem przez ustawę nowelizacyjną obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę nastąpiła spora swoboda dot. wznoszenia budynków garażowych, wiat, innych obiektów na działkach prywatnych. Jednak nowelizacja zakłada, że dla budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane ważne jest konsultowanie z instytucjami lokalnymi. Warto więc skontrolować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby być pewnym, czy zaplanowany przez nas do budowy obiekt rzeczywiście może zostać wzniesiony bez pozwoleń.Niektóre urzędy posiadają w dokumencie pod nazwą” Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” zapisy np. o max.wysokości garażu lub wiaty, o rodzajach pokryć dachowych czy kąta nachylenia połaci dachowej, a także o minimalnych odległości od działek sąsiednich. Wymagania te muszą być spełnione nawet w przypadku jeżeli nas obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę!

Co powinno zawierać zgłoszenie do właściwego, miejscowego organu administracji architektoniczno-budowlanej?

źródło grafiki: Wikipedia


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2010-04-30

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.