Które obiekty wymagają, a które nie wymagają pozwolenia na budowę - Lista 2017

Które obiekty wymagają, a które nie wymagają pozwolenia na budowę - Lista 2017

W świetle nowych zmian w prawie budowlanym, które weszły w życie w 2017 roku, zmieniła się lista obiektów, które należy zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac. Zobaczcie jakie formalności należy wykonać, by uzyskać pozwolenie na budowę, a kiedy nie będzie nam ono w zupełności potrzebne.

Budowa domu 2017 – pozwolenie czy zgłoszenie

Budowa domu wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanego, którą uzyskujemy po złożeniu odpowiednich dokumentów. W 2017 roku nie trzeba się jednak ubiegać o pozwolenie na budowę w przypadku domu jednorodzinnego – wystarczy zgłosić budowę z projektem. Niestety domy wielorodzinne, zabudowa szeregowa czy bliźniaki nie mogą zostać wybudowane wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenie budowy nie wchodzi w grę jeśli:

- obszar oddziaływania budynku wykracza poza naszą działkę (czyli teren w otoczeniu domu lub innego obiektu opracowany na podstawie przepisów ustalających ograniczenia dla danego budynku – Miejscowy Plan Zagospodarowania lub Warunki Zabudowy);
- działka znajduje się na obszarze objętym ochroną przyrody.

Pomimo tego, że już od zmian w 2015 roku nie w każdym przypadku wymaga się pozwolenia na budowę, inwestorzy starają się o nią np. ze względu na łatwiejsze procedury z bankami w przypadku brania pożyczki czy kredytu.

Zgłoszenie budowy domu w 2017 roku – formalności

Reklama


Dokumenty - zgłoszenie budowy

Jeśli zdecydowaliśmy się na zgłoszenie budowy, musimy udać się do odpowiedniego organu i złożyć:

- dokument zgłaszający budowę;
- 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego;
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania lub warunków zabudowy;
- oświadczenie od zarządcy drogi krajowej lub wojewódzkiej (w pozostałych przypadkach niepotrzebne);
- informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na zajęcie stanowiska – jeśli do tego czasu nie złoży sprzeciwu, nasz projekt zostaje ostemplowany i zostają nam zwrócone dwa jego egzemplarze. Należy pamiętać o tym, że po pozytywnym rozpatrzeniu mamy obowiązek zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

Na rozpoczęcie budowy mamy 3 lata od dnia otrzymania decyzji z urzędu. Aby jednak zrobić to zgodnie z przepisami, musimy po 7 dniach od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy domu w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym złożyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Oto lista prac przygotowawczych, które są uznawane za rozpoczęcie budowy domu:

- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
- wykonanie niwelacji terenu;
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Pozwolenie na budowę domu w 2017 roku – formalności

Dokumenty - pozwolenie na budowę

Jeśli wolimy ubiegać się o pozwolenie na budowę lub nasz obiekt nie został z niego zwolniony, musimy złożyć w organie administracyjno-budowlanym:

- wniosek o pozwolenie na budowę;
- 4 egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art., 12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar natura 2000;
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 65 dni na podjęcie decyzji. Budowę domu możemy rozpocząć dopiero po 14 dniach od wydania pozwolenia, gdyż wtedy staje się ono prawomocne. Pamiętajmy o tym, że podobnie jak w przypadku zgłoszenia budowy musimy udać się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i projektanta, który sprawuje nadzór nad zgodnością realizowania budowy z projektem.

Kwestia rozpoczęcia prac budowlanych wygląda tak samo jak w przypadku zgłoszenia budowy.

Obiekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę – lista 2017 na podstawie ustawy o prawie budowlanym (wybrane obiekty dla prywatnych inwestorów)

Obiekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę

 1. Obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.
 2. Wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
 3. Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, garaże lub przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2 (łączna liczba obiektów nie może przekraczać 2 na każde 500m2 działki).
 4. Wolno stojące budynki parterowe rekreacji indywidualnej przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35m2 (łączna liczba obiektów nie może przekraczać 2 na każde 500m2 działki).
 5. Wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2 usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej na budownictwo mieszkalne (łączna liczba wiat nie może przekraczać 2 na każde 1000m2 działki).
 6. Wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2 (łączna liczba altan nie może przekraczać 2 na każde 500m2).
 7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę.
 8. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3.
 9. Altany działkowe i obiekty gospodarcze (Dz.U. z 2014 r. poz.40 oraz z 2015 r.poz.528).
 10. Tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia.
 11. Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50m2.
 12. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 13. Instalacje zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, które są przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 14. Przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.
 15. Obiekty małej architektury.
 16. Ogrodzenia.
 17. Obiekty przeznaczone do czasowego używania w trakcie realizacji robót budowlanych, które są położone na terenie budowy.
 18. Instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne wewnątrz użytkowanego budynku.

Roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – lista 2017 na podstawie ustawy o prawie budowlanym (wybrane obiekty dla prywatnych inwestorów)

 1. Remont obiektów budowlanych.
 2. Przebudowa budynków innych niż budynki, o których mowa w ust.1 z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych oraz z wyłączaniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
 3. Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
 4. Docieplenie budynków o wysokości do 25 m.
 5. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
 6. Instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na obiektach budowlanych.
 7. Montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kW oraz wolno stojących kolektorów.

Ciągłe zmiany w prawie budowlanym w Polsce

Wielu inwestorów czeka na znaczne zmiany w prawie budowlanym, które wciąż nie nadchodzą. Pomimo tego, że w 2017 roku uproszczono wiele procedur, które mają wpłynąć na zmniejszenie biurokracji, nadal w większości przypadków jesteśmy zmuszeni do ubiegania się o pozwolenie na budowę i przynoszenia stosów dokumentów. Wielu z nas nie podoba się taki stan rzeczy i czeka na dalsze zmiany, jednak czy nastąpią one w najbliższych latach?

*USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2017

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2017-07-10

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń

Autor tekstu

Z wykształcenia architekt wnętrz, który jest zapatrzony w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Z zawodu copywriter, z pasji grafik i kinoman. Zainteresowania naszej ekspertki obracają się wokół wszystkiego co piękne, designerskie i... praktyczne. Jak każdy prawdziwy Polak uważa, że nie ma rzeczy, której nie umiałaby zrobić lub naprawić.