Separatory zanieczyszczeń

Wszyscy wiemy, że zanieczyszczonych ścieków nie wolno odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji. Muszą zatem zostać oczyszczone, a służą do tego separatory.

Zależnie od rodzaju zanieczyszczeń są separatory substancji ropopochodnych, skrobi oraz tłuszczy. Pierwsze służą do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi (np. parkingi dla samochodów). Drugie stosuje się w zakładach przetwórstwa ziemniaczanego a także: w restauracjach, hotelach, barach szybkiej obsługi, zakładach mięsnych i przetwórstwa warzywnego. I wreszcie trzecie – w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego oraz wszędzie tam, gdzie występują ścieki technologiczne z zwiększonym stężeniem tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
Wszystkie te urządzenia muszą spełniać wymagania Polskich norm oraz najważniejszy przepis, jakim jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego, które reguluje m. in. zasady doboru separatorów w przypadku odprowadzania ścieków do odbiorników naturalnych.

Zasada oczyszczania
Zależnie od rodzaju zanieczyszczeń, ścieki przepływające przez separator są rozdzielane na zasadzie grawitacji (skrobia, tłuszcze) lub w sposób mechaniczny (substancje ropopochodne), z wykorzystaniem zjawisk sedymentacji (proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności) i flotacji (metoda rozdziału substancji, wykorzystująca różnicę ich zwilżalności przez ciecz. Substancja dobrze zwilżalna opada na dno, natomiast substancja źle zwilżalna unosi się na powierzchni cieczy).
Oczywiście, separatory różnią się budową, ale ich zadanie jest jedno. Polega ono na oddzieleniu szkodliwych zanieczyszczeń i usunięciu ich, zanim dostaną się do kanalizacji.
Do produkcji separatorów stosuje się kilka materiałów, zależnie od przeznaczenia urządzeń, jest jednak jeden materiał uniwersalny: stal nierdzewna.

Budowa separatorów
Każda instalacja separująca jest urządzeniem przepływowym. Ścieki dostają się najpierw do osadnika, który może być zintegrowany z separatorem lub stanowić oddzielne urządzenie. Po oczyszczeniu pozostała woda jest kierowana do odbiornika.
Separatory substancji ropopochodnych są produkowane w dwóch wersjach.
W urządzeniach lamelowych ścieki przepływają przez przez szafę filtrującą, w której znajdują się sekcje lamelowe. Na nich pozostają zanieczyszczenia.
W separatorach koalescencyjnych wkład w postaci maty powoduje, że bardzo rozdrobnione cząsteczki oleju łączą się w większe, przez co są łatwiejsze do usunięcia. Warstwa oleju pozostaje na powierzchni cieczy i w chwili uzyskania maksymalnej pojemności magazynowania oleju pływak zamyka odpływ separatora, zaś czysta woda wydostaje się do odbiornika.
W separatorach skrobi oddzielenie zanieczyszczeń stałych od wody odbywa się na zasadzie grawitacyjnej. Lżejsza skrobia pozostaje na wierzchu; konstrukcja niektórych urządzeń eliminuje zjawisko spieniania ścieków.
Tak samo działa separator tłuszczów, w którym lekkie substancje, takie jak oleje i tłuszcze zwierzęce pozostają na powierzchni wody.

Separatory stalowe
Wydaje się, że separatory ze stali nierdzewnej mają najwięcej zalet. Są wytrzymałe na wysoką temperaturę, odporne na działanie promieni UV i bardzo wytrzymałe mechanicznie. Stal utrudnia poza tym tworzenie się środowisk bakteryjnych. Oczywiście jest odporna na działanie rozpuszczalników organicznych i kwasów tłuszczowych, jednak ten warunek, wynikający wprost z przeznaczenia urządzeń spełniają wszystkie stosowane materiały.
Wybór konkretnego modelu separatora musi być podyktowany nie tylko rodzajem zanieczyszczeń, ale też ich ilością.
Dobór urządzenia sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej. Oznacza to, że ilość ścieków doprowadzonych do separatora musi umożliwić oczyszczenie ich do zakładanego poziomu.

Reklama


Schemat działania separatora substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym.

separatory_koalescencyjne

Budowa separatora lamelowego.

separatory_lamelowe

Separatory tłuszczu i skrobi działają w taki sam sposób.

separatory_skrobi


Ocena: 5.0

Data publikacji: 2010-03-30

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.